september 12, 2015

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Assistu gevestigd te Neerharen en een koper of opdrachtgever waarop Assistu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder “de goederen” wordt verstaan alle goederen, materialen en diensten geleverd door Assistu.

AANBIEDINGEN

Alle door Assistu gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

PRIJZEN

 1. De goederen/diensten worden aangeboden tegen de prijs geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De prijzen, door Assistu vermeld in advertenties, brochures of wereldkundig gemaakt via andere informatiedragers, zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 3. Eventuele prijswijzigingen van producten en diensten die bij Assistu door derde partijen worden geleverd worden door Assistu tijdig gecommuniceerd en doorgerekend aan de klant.

LEVERING

De wederpartij is verplicht de gekochte diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

BETALING

 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, is Assistu gerechtigd de wederpartij een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand over het bedrag van iedere vertraagde betaling voor de periode vanaf 14 dagen na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede een bedrag ad 50 € voor administratiekosten.
 2. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die Assistu moet maken, ten einde haar vorderingen te incasseren, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaand bedrag, met een minimum van 50 € en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 3. Assistu is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen vooraf contante betaling, dan wel een bijschrijving via bank of giro te verlangen.
 4. Er wordt een betalingsschema van 30% voorschot voor aanvang van de werken, 50% tussentijds en 20% bij oplevering gevolgd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Opdrachtgever zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur eventuele onjuistheden schriftelijk kenbaar maken aan Assistu. Indien zulks door opdrachtgever binnen de voornoemde termijn schriftelijk is medegedeeld kan opdrachtgever de betaling uitstellen en verplicht Assistu zich ertoe een verbeterde factuur toe te zenden.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in artikel 7, is Assistu niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade tenzij sprake is van merkelijke schuld van Assistu of (één van) haar medewerkers. Onder indirecte schade wordt ook begrepen schade die voortvloeit uit het niet op elk moment kunnen gebruiken van door Assistu geleverde software.
 2. Indien toch aansprakelijkheid van Assistu aangenomen kan worden dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal maal het honorarium dat Assistu heeft ontvangen, terzake van de geleverde goederen c.q. software dan wel andere diensten welke schade hebben veroorzaakt.

GARANTIE

 1. Assistu garandeert dat de door haar geleverde diensten met goed vakmanschap zijn geleverd.
 2. In geval zich gebreken voordoen zal Assistu deze gebreken herstellen of doen herstellen dan wel een nieuw goed leveren in de plaats van het gebrekkige goed, dit ter keuze van Assistu. Bij levering van een vervangend goed dient het gebrekkig goed teruggeleverd te worden aan Assistu indien van toepassing.
 3. In geval van (een) geconstateerde fout(en) in de werking van geleverde software zal Assistu binnen redelijke termijn trachten deze fout(en) te herstellen zonder de wederpartij daarvoor kosten te berekenen, mits deze fout(en) door de wederpartij op een zodanige wijze worden gemeld, dat ook Assistu de fout(en) kan doen optreden tijdens het werken met de betreffende software. Extra functionaliteit valt hier zeker niet onder.
 4. De garantieverplichting van Assistu vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoelen wordt aangewend of anders dan door Assistu op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld.
 5. Indien Assistu ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe goederen of diensten levert, zullen op deze leveringen alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.
 6. Worden na aflevering van de gekochte goederen zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Assistu te melden. Nadien kan de wederpartij geen herstel of vervanging van het gebrekkige goed verlangen.
 7. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt voor onzichtbare gebreken en fouten in geleverde software een garantietermijn van 3 maanden na levering.
 8. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen ontheft Assistu van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichtingen opgesteld door Assistu geldt als enige en algehele vergoeding.
 9. Noch de bepalingen van dit artikel noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed is overgedragen aan een derde, of indien de koper of een derde een wijziging in het goed heeft aangebracht.

GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Assistu zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Assistu verstrekte goederen, zoals rapporten, adviezen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Assistu worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Assistu behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Uitzonderingen hierop kunnen contractueel overeengekomen worden.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist ter keuze van Assistu door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied Assistu is gehuisvest of de bevoegd kantonrechter.

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan in België. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Assistu en de wederpartij is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing, tenzij contractueel anders overeengekomen.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *